Route Rotterdam Schiebroek

 1. Ontvangst “de Wilgenring” Melachtonweg 7 "
 2. Start "de Wilgenring" Melanchtonweg 7
 3. Rechtsaf Melanchtonweg
 4. Linksaf Fietspad op Ringdijk Post 1
 5. Linksaf Wilgenlei Post 2
 6. Rechtsaf Meidoornsingel
 7. Linksaf Peppelweg Post 3
 8. Linksaf Over het water linksaf Kastanjesingel Post 4
 9. Rechtsaf Kastanjeplein
 10. Rechtsaf Wilgenplaslaan
 11. Rechtsaf Meijersplein-Noord Post 5
 12. Linksaf Asserweg
 13. Linksaf Donkersingel
 14. Rechtsaf Wilgenplaslaan
 15. Linksaf Oversteken en weg vervolgen Melanchtonweg Post 6
 16. Finish "de Wilgenring" Melanchtonweg 7
Route Rotterdam Schiebroek