1. Ontvangst Schoolplein Min. Marga Klompéschool Robert Kochplaats 346-348 Rotterdam
 2. Start Schoolplein Min. Marga Klompéschool
 3. Linksaf Fietspad op
 4. Linksaf Fietspad President Rooseveltweg
 5. Rechtsaf Rotonde Post 1
 6. Oversteken President Rooseveltweg rotonde volgen
 7. Rechtdoor Fietspad President Rooseveltweg volgen
 8. Rechtdoor Metrobaan over en fietspad vervolgen Post 2
 9. Rechtdoor Bij rotonde fietspad vervolgen
 10. Rotonde 3e rechtsaf Richting Martin Luther Kingweg Post 3
 11. Rechtdoor Metro-oversteekplaats
 12. Linksaf Oversteken Martin Luther Kingweg naar Sigrid Undsetweg Post 4 Post 4
 13. Linksaf Selma Lagerlöfweg
 14. Rechtsaf Bertrand Russelplaats
 15. Linksaf Fietspad op Bertrand Russelpad Post 5
 16. Linksaf Albert Schweitzerpad door de fietsertunnel
 17. Rechtsaf Cordell Hullplaats
 18. Linksaf Marshallweg Post 6
 19. Rechtsaf Fietspad President Rooseveltweg
 20. Rechtsaf Fietspad voor Min. Marga Klompéschool
 21. Finish Schoolplein Min. Marga Klompéschool
Route Rotterdam Ommoord